عضویت در سایت ورود

Login

نام كاربري
رمز عبور
ياداوري
بازيابي رمز عبور!
بازيابي نام كاربري!

عضویت در سایت

فيلدهاي ضروري *
نام
نام كاربري
رمز عبور
Verify password
ايميل
Verify email

معرفی رشته حسابداری

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

رشته حسابداری


علم حسـابداري هماننـد ديگر علـوم در نتيجـه نيـازهاي انسان بـه وجود آمـده و در هـر كشوري با توجه به وجود ذخـاير و منـابع مختلف و تحولات صنعتي و اقتصادي و ظهور و توسعـه ي تجارت بيـن المللي و بازرگاني توجـه خاص و چشمگيري به متخصـصين اين رشته دارندتصميم گيـري هاي اقتصادي اشخاص به فعاليت هاي اقتصـادي منجـر مي شـوند و فعاليـت هاي اقتصادي نيز موجب مي شوند تـا اطـلاعات اقتصــادي به وجـود آيـد. اطـلاعات اقتصــادي توسـط حسـابداران شنـاسايي شده و با استفاده از ابزار مناسب جمع آوري، تجـزيه و تحـليـل، انـدازه گيـري و ثبـت مي شـود و پس از طبقه بنـدي و تلخيص به گونه اي مناسب در قالب گـزارش هاي مالي در اختيار استفاده كننده گان قرار مي گيردهنر جويان اين رشته در طي دوران تحصيل با اصـول حسابداري، كليات اقتصاد،‌ تنظيم اسناد و دفـاتر مالي، مفاهيـم و روش هاي آمـاري، امـور عمـومي بازرگـاني، كـاربـرد رايـانه در حسـابــداري، حسابداري صنعتي، حسابـداري شـركت ها، سازمان و مديريت، رياضيات امور مالي،مكاتبات اداري و ....آشنا مي شوند.


زمينه هاي شغلي رشته مذكور عبارت است از:

حسابداري عمومي و صنعتي
كاردان امور مالي
مسوول رسيدگي و صدور اسناد
مميز
كمك حسابدار و حسابرس
متصدي اعتبارات
تحويلدار حسابرس


رشته كاردانش مرتبط بااين رشته عبارت است از: بازاريابي

توانايي هاي لازم:
داشتـن شمّ رياضي در رشته حسابداري از اهميّت بسياري برخـوردار اسـت. همچنين يك حسـابدار بـايـد بتـوانـد بـه خـوبـي گزارش كارهـاي خود را ارائه دهد بنابراين بايد به ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد.
همچنين هنرجوي اين رشته بايد تحمل ساعتها كار در پشت يك ميـز و صنـدلي و سروكار داشتن با اعداد و ارقام را داشته و دقيق و منظم باشد تا در جمع بندي اعداد و ارقـام دچار مشكل نگردد و درنهايت اينكه يك حسابدار براي موفقيـت در ايـن دنياي پر از رقابت و تغيير و تحول بايد خلاق، مبتكر باشد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخرين خبرها

خبرنامه

براي دريافت اخرين تغييرات ايميل خود را وارد كنيد
شما اینجا هستید: Home رشته ها رشته حسابداری